เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

จัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
โครงการซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร อาคารสำนักงานอธิการบดี อาคารเรียนรวม และอาคารคณะวิศกรรมศาสตร์ Web Master
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณสำนักงานอธิการบดีและอนุสาวรีย์ Web Master
จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) Web Master
โครงการจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานสาขาเครื่องกลและสาขาอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master
โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์และจอภาพพร้อมติดตั้ง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู Web Master
โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ Web Master
โครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP)ปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนศิริธรรมวิทยา Web Master
โครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP)ปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนสมานมิตรวิทยา Web Master
โครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP)ปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนประทีปวิทยา Web Master