เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

จัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศสำหรับหอพักนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ passadu1
โครงการปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ Web Master
โครงการปรับปรุงห้องประชุม 2 สำนักงานอธิการบดี Web Master
โครงการปรับปรุงเพดานห้องประชุมโรงพยาบาล Web Master
โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพตากใบ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน ๑ ห้อง
โครงการซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร อาคารสำนักงานอธิการบดี อาคารเรียนรวม และอาคารคณะวิศกรรมศาสตร์ Web Master
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณสำนักงานอธิการบดีและอนุสาวรีย์ Web Master
จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) Web Master
โครงการจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานสาขาเครื่องกลและสาขาอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master