เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

จัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานเครื่องปั่นน้ำยางข้น โครงการจัดตั้งกลุ่มอุตสาหการผลิตยางพาราต้นแบบในจังหวัดนราธิวาส Web Master
จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการยางพารา โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาคณุะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master
โครงการจ้างปูกระเบื้องพื้นอาคารคณะศิลปศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ Web Master
โครงการซื้อวัสดุก่อสร้างในโครงการปูกระเบื้องพื้นอาคารคณะศิลปศาสตร์ และอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ Web Master
จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) Web Master
โครงการปรับปรุงหอพักนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ Web Master
โครงการปรับปรุงหอพักนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ (พื้น) Web Master
โครงการจ้างทำผ้าม่านหอพักนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ Web Master