เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

จัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาห้องเรียนเพื่อจัดการศึกษาชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีพิเศษ Web Master
โครงการจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ตรวจการณ์) Web Master
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโรงผลิตยางแผ่น (โครงการจัดตั้งกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราต้นแบบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส) Web Master
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 Web Master
โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมมาณ 2559 Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ปีงบประมาณ 2559 Web Master
โครงการก่อสร้างอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559 Web Master
โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559 Web Master
โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ปีงบประมาณ 2559 Web Master