เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

จัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมเตาเผาขยะติดเชื้อ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส passadu1
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารบริการเครื่องดื่ม นักศึกษา บุคลากร เขตศูนย์ราชการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีคัดเลือก Charile
โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงชนิด VRF Solar มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก Charile
โครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบกักเก็บไฟฟ้าเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทย์ศาสตร์และสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับระบบขนส่งสาธารณะของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธี Charile
โครงการจัดจ้างปรับปรุงระบบกระจายสัญญาณเพื่อการเรียนกายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Charile
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ก่อสร้างศาลาพระและลานศาลพระภูมิ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส Charile
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 6 รายการ ปรจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีคัดเลือก Charile
การจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (งานปรับปรุงติดตั้งระบบป้ายประกาศอิเล็กทรอนิกส์) Charile
จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (เตียงปรับระดับด้วยไฟฟ้า) โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 2 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีคัดเลือก Charile