เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

จัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
โครงการงานปรับปรุงสถานที่ฝึกทักษะนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีคัดเลือก passadu1
โครงการจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงแรงสูง 33KV และทำความสะอาดน้ำมันหม้อแปลงของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีคัดเลือก passadu1
โครงการปรับปรุงบ้านพักนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีคัดเลือก passadu1
โครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง passadu1
โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีคัดเลือก passadu1
โครงการงานก่อสร้างส่วนโครงสร้างอาคารเรียนสอนศาสนา(อาคารเรียนตาดีกา) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีคัดเลือก passadu1
โครงการซ่อมแซมอาคารหอพักนักศึกษาบินระหีมและอาคารหอพักนักศึกษาสุรวัลลภ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีคัดเลือก passadu1
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก passadu1
ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) passadu1
โครงการจัดจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส passadu1
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาแผนงานยุทธศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) passadu1
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก passadu1
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบเปิดท้ายเทข้างขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก passadu1
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาคณะวิทยการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) passadu1
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดปฏิบัติการเรียนรู้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี จำนวน 1 ชุด วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) passadu1
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) passadu1
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง passadu1
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 21 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) passadu1
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) passadu1
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) passadu1
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) passadu1
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 ระยะที่ 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) passadu1
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 ระยะที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) passadu1
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาแผนงานพื้นฐาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 24 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) passadu1
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาแผนงานยุทธศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 44 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) passadu1
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) passadu1
โครงการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) passadu1
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) passadu1
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) passadu1
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) passadu1
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) passadu1
ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก passadu1
โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารคณะช่างอุตสาหกรรม 3 ชั้น และอาคารเรียน 1 ชั้น วิทยาลัยการอาชีพตากใบ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีคัดเลือก passadu1
โครงการจ้างปรับปรุงโรงอาหาร โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก passadu1
โครงการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีคัดเลือก passadu1
โครงการจ้างปรับปรุงแผนกไตเทียม ชั้น 8 โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง passadu1
โครงการจ้างปรับปรุงห้องพักแพทย์ ชั้น 4 โรพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง passadu1
โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 40 แรงม้า จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก passadu1
โครงการจ้างปรับปรุงป้อมยาม วิทยาลัยการอาชีพตากใบ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง passadu1
โครงการจ้างออกแบบอาคารศูนย์วิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีคัดเลือก passadu1
โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมเตาเผาขยะติดเชื้อ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส passadu1
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารบริการเครื่องดื่ม นักศึกษา บุคลากร เขตศูนย์ราชการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีคัดเลือก Administrator
โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงชนิด VRF Solar มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก Administrator
โครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบกักเก็บไฟฟ้าเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทย์ศาสตร์และสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับระบบขนส่งสาธารณะของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธี Administrator
โครงการจัดจ้างปรับปรุงระบบกระจายสัญญาณเพื่อการเรียนกายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Administrator
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ก่อสร้างศาลาพระและลานศาลพระภูมิ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส Administrator
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 6 รายการ ปรจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีคัดเลือก Administrator
การจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (งานปรับปรุงติดตั้งระบบป้ายประกาศอิเล็กทรอนิกส์) Administrator
จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (เตียงปรับระดับด้วยไฟฟ้า) โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 2 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีคัดเลือก Administrator
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน ๘ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก Administrator
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน ๘ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธิอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Administrator
การจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งผ้าม่านอาคารหอพักบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Administrator
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน ๔ รายการ ครั้งที่ ๒ Administrator
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีคัดเลือก Administrator
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีคัดเลือก Administrator
โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลภาครัฐ (Macting Fund) ระยะที่ ๓ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน ๑ โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการคัดเลือก Administrator
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนนครินทร์ (ระบบเวชระเบียน) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (-e-bidding) Administrator
โครงการก่อสร้างระบบประปาและบาดาลโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส Administrator
โครงการก่อสร้างโรงอาหาร โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส Administrator
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (งานปรับปรุงไฟฟ้าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) Administrator
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (งานก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หินคลุก งานดินถม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) Administrator
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (งานก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก คณะวิทยาการจัดการ และลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก คณะวิศวกรรมศาสตร์ เขตศูนย์ราชการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Administrator
จัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เขตสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) Administrator
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก เขตสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Administrator
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก งานก่อสร้างรั้วลวดหนาม งานก่อสร้างป้ายหน้าวิทยาลัยพร้อมประตูทางเข้า และงานเทลานคอนกรีตพร้อมเสาธง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มห Administrator
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เขตศูนย์ราชการ และเขตสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) Administrator
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 ระยะที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2562 Administrator
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 ระยะที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2562 Administrator
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 ระยะที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2562 Administrator
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านการเกษตร ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Administrator
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2) Administrator
โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านการเกษตร ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Administrator
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ SMP ประจำปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 2 กลุ่ม วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) Administrator
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ SMP ประจำปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 2 กลุ่ม ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Administrator
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2562 Administrator
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2562 Administrator
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2562 Administrator
การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่บ้านพักและบ่อบำบัด ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (งานปรับปรุงอาคารโรงจอดรถสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีคัดเลือก Administrator
การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่บ้านพักและบ่อบำบัด ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (งานปรับปรุงพื้นที่ถมดินรอบบ้านพักและบ่อบำบัด มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีคัดเลือก Administrator
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านเกษตรศาสตร์ จำนวน 4 ห้อง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2562 Administrator
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 28 รายการ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2562 Administrator
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2562 Administrator
จัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงและตกแต่งอาคารโรงพยาบาล ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (งานปรับปรุงหลังคาทางเดินระหว่างอาคารคณะแพทยศาสตร์ถึงอาคารหอพักเปลื้องประสิทธิ์ และงานปรับปรุงโรงจอดรถอาคารโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์) Administrator
จัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงและตกแต่งอาคารโรงพยาบาล ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (งานปรับปรุงทางเท้าหน้าโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) Administrator
จัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงและตกแต่งอาคารโรงพยาบาล ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (งานปรับปรุงห้องปลอดเชื้อโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์) Administrator
จัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงและตกแต่งอาคารโรงพยาบาล ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (งานปรับปรุงบ้านพักบุคลากร โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์) Administrator
จัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงและตกแต่งอาคารโรงพยาบาล ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (งานจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องตรวจคนไข้ห้องทันตกรรม ห้องแพทย์แผนไทย) Administrator
จัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงและตกแต่งอาคารโรงพยาบาล ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (งานปรับปรุงและตกแต่งโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์) Administrator
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2562 Administrator
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2562 Administrator
โครงการพัฒนาห้องสมุดอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (ฮาร์ดแวร์ ) Administrator
โครงการพัฒนาห้องสมุดอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (ซอฟต์แวร์ ) Administrator
โครงการปรับปรุงระบบเซิร์ฟเวอร์ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีคัดเลือก (ครั้งที่ 2)
โครงการจ้างปรับปรุงเพดานหอพักกแสงมณี (หอพักบุคลากร) โซนA และโซนB มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสายสื่อสัญญาณและอุปกรณ์ระบบเครือข่ายเพื่อยกระดับมาตราฐานการศึกษาอิสลาม
โครงการปรับปรุงระบบเซิร์ฟเวอร์ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
โครงการจ้างปรับปรุงห้องน้ำลานพิกุล และจ้างปรับปรุงห้องน้ำสนามกีฬาพร้อมอัฒจันทร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
โครงการจ้างปรับปรุงห้องน้ำวิทยาลัยการอาชีพตากใบ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
โครงการจ้างปรับปรุงห้องน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปี60 Web Master
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง Web Master
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2561 Web Master
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2561 Web Master
โครงการจ้างรื้อถอนอาคารเรียน 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
โครงการจัดทำป้ายคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2561 Web Master
จ้างปรับปรุงป้าย วิทยาลัยการอาชีพตากใบ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
จ้างออกแบบอาคารโรงอาหาร โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 Web Master
โครงการจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และอาคารเรียน 4 ชั้น (อาคารอิเล็กทรอนิกส์เก่า) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561 Web Master
หนังสือเวียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง Web Master
โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมัน (เครื่องผลิตน้ำมันปาล์มไบโอดีเซล)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งคณะศิลปศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (รถโดยสารดีเซล ขนาด ๑๒ ที่นั่ง) จำนวน ๒ คัน
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560 Web Master
การจัดซื้อโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับใช้งานในโรงพยาบาล วิทยาลัยเทคนิค และหน่วยงานของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน ๑ โครงการ
ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารหอพักแสงมณี และอาคารคณะศิลปศาสตร์
ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างซ่อมแซมลิฟต์อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับใช้งานในโรงพยาบาล วิทยาลัยเทคนิค และหน่วยงานของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 Web Master
โครงการจัดจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารหอพักแสงมณี และอาคารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีคัดเลือก
โครงการซ่อมแซมลิฟต์โดยสารอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 ตัว
การจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับใช้งานในโรงพยาบาล วิทยาลัยเทคนิค และหน่วยงานของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีคัดเลือก Web Master
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ปี 2560 Web Master
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างปีปีงบประมาณ 2560 Web Master
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง Web Master
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master
โคงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิค มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master
การมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้าง Web Master
ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างพัฒนาซอฟแวร์ระบบงานวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master
ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างโรงน้ำมันปาล์ม จำนวน 1 หลัง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master
ประกาศผลผู้ชนะจ้างก่อสร้างเตาเผาขยะ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master
ประกาศผลผู้ชนะโครงการปรับปรุงอาคารคณะแพทยและคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master
โครงการจัดหาครุภัณฑ์การศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master
โครงการจัดหาครุภัณฑ์การศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของสาขาก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master
โครงการจัดหาครุภัณฑ์การศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของสาขาบัญชี วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เเละสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนสาขาไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master
ประกาศผลผู้ชนะจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน สาขาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master
โครงการจ้างพัฒนาซอฟแวร์งานระบบวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีพิเศษ Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดครุภัณฑ์เสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๐ ชุด ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีพิเศษ Web Master
โครงการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา จำนวน 2 ชุด Web Master
โครงการก่อสร้างโรงน้ำมันปาล์ม จำนวน 1 หลัง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีพิเศษ Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานเครื่องมือทดสอบปาล์มนำ้มัน จำนวน ๒ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีพิเศษ Web Master
จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานโครงการการจัดตั้งกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราต้นแบบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีพิเศษ Web Master
จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมัน จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีพิเศษ Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานเตาเผาขยะ จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีพิเศษ Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ SMP จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (e-bidding) Web Master
โครงการปรับปรุงอาคารคณะแพทยศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master
โครงการงานก่อสร้างเตาเผาขยะ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master
โครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 82 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (e-bidding) Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 98 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (e-bidding) Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีพิเศษ Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีพิเศษ Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีพิเศษ Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีพิเศษ Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สาขาวิศวกรรมโยธา จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีพิเศษ Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 จำนวน 14 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีประกวดราคา (e-bidding) Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ – มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคา (e-bidding) Web Master
โครงการจ้างปรับพื้นที่ถมดินเพื่อรองรับโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชในโรงเรือนพลาสติก (GREEN HOUSE) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีพิเศษ Web Master
โครงการจ้างปรับพื้นที่ถมดินทำลานจอดรถหน้าหอพักนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ และงานปรับพื้นที่ถมดินทางเข้าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีพิเศษ Web Master
ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีพิเศษ Web Master
ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาอิสลามศึกษา สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีพิเศษ Web Master
ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระบบทวิศึกษาวิทยาลัยการอาชีตากใบ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีพิเศษ Web Master
โครงการซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาอิสลามศึกษา สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิ่วาสราชนครินทร์ Web Master
โครงการซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master
โครงการซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนระบบทวิศึกษา วิทยาลัยการอาชีพตากใบ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำโรงงานผลิตขวดพลาสติกจำนวน 1 รายการ Web Master
ซื้อครุภัณฑ์โครงการสนับสนุนการจัดห้องเรียนทวิศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิ่วาสราชนครินทร์ Web Master
ซื้อครุภัณฑ์โครงการสนับสนุนการจัดห้องเรียนทวิศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master
ประกาศเชิญชวนโครงการจ้างปรับปรุงบริเวณสถานประกอบศาสนกิจ (มัสยิด) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกล้องวงจรปิดรอบอาคารประตูเข้า-ออก จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีพิเศษ Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำโรงงานผลิตขวดพลาสติก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 Web Master
โครงการจ้างซ่อมแซมประตูหอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ และฝ้าเพดานห้องประชุมสภามหาิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master
โครงการจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารโรงงานผลิตภัณฑ์ยาง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ตู้เป่าแห้งไล่ความชื้นพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง Web Master
โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูงอากาศ อาคารปฏิบัติการโรงงานยางพารา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อโครงการการผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบผสมผสานขนาด 5 กิโลวัตต์ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ กังหันลม และเซลล์เชื้อเพลิง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีพิเศษ Web Master
จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ SMP ประจำปีงบประมาณ 2560 Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบผสมผสานขนาด 5 กิโลวัตต์ ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ กังหันลม และเซลล์เชื้อเพลิง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 11 รายงาน Web Master
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยเจตจำนงสุจริต ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master
โครงการจ้างเหมาติดตั้งหลังคาเมทัลชีทอาคารเอนกประสงค์ขนาดชั้นเดียว มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master
โครงการปรับถางไม้เบญจพรรณแปลวิจัยน้ำมัน ขุดลอกบ่อเลี้ยงปลาและขุดลอกบ่อน้ำดิบ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี Web Master
โครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) Web Master
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดชั้นเดียวโดยวิธีพิเศษ Web Master
ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภันฑ์โครงการวิจัยการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตพอลิไฮดรอกซีบิวทอเรตฯ Web Master
ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภันฑ์โครงการการเก็บเกี่ยวพลังงานจลน์ด้วยวัสดุเซรามิกส์ไร้สารตะกั่วชนิดแบเรียมเซอร์โคเนตไททาเนต Web Master
ประกาศการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master
การจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (งานปรับปรุงติดตั้งระบบภาพระบบเสียง ระบบดูดซับเสียง และระบบแสงสีเวที) Administrator
ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการการเก็บเกื่ยวพลังงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถยนต์ตรวจการณ์) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 1 คัน Web Master
โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master
ประกาศจัดจ้างก่อสร้างสนามเทนนิส ขนาด 2 คอร๋ส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โตกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สาขาก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน ๓๓ รายการ Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน ๑๘ รายการ Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สาขาเทคนิคพื้นฐาน ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมโลหะ และช่างกล วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน ๓๙ รายการ Web Master
ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอการจ้างก่อสร้างสนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีพิเศษ Web Master
เชิญชวนยื่นข้อเสนอการจ้างก่อสร้างระบบประปาน้ำบาดาล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีพิเศษ Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาพื้นฐานช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 32 รายการ (ครั้งที่ 2) Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 3 รายการ Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 7 รายการ Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาพื้นฐานช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 32 รายการ Web Master
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 ชุด Web Master
โครงการปรับปรุงคูระบายน้ำพร้อมทางเท้าคณะศิลปศาสตร์ Web Master
โครงการปรับปรุงคูระบายน้ำพร้อมทางเท้าหอพักนักศึกษา Web Master
โครงการปรับปรุงคูระบายน้ำพร้อมทางเท้าหอพักอาจารย์และเจ้าหน้าที่ Web Master
โครงการปรับปรุงคูระบายน้ำพร้อมทางเท้าลานอนุสาวรีย์ Web Master
โครงการปรับปรุงคูระบายน้ำพร้อมทางเท้าหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ Web Master
โครงการปรับปรุงคูระบายน้ำพร้อมทางเท้าคณะวิทยาการจัดการ Web Master
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและทาสีอาคารเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส Web Master
โครงการปรับปรุงพื้นอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ Web Master
โครงการปรับปรุงพื้นอาคารคณะวิทยาการจัดการ Web Master
โครงการปรับปรุงพื้นอาคารโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ Web Master
โครงการปรับปรุงพื้นอาคารหอพักนักศีกษา 1 Web Master
โครงการปรับปรุงพื้นอาคารหอพักนักศีกษา 2 Web Master
โครงการปรับปรุงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กแบบทึบ คณะเกษตรศาสตร์ Web Master
โครงการปรับปรุงรั้วลวดหนามกั้นแปลงสวนปาล์มคณะเกษตรศาสตร์ Web Master
โครงการปรับปรุงพื้นที่ถมดินทำถนนลูกรังแปลงปาล์ม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส Web Master
โครงการปรับปรุงทาสีรั้วโปร่งเขตศูนย์ราชการ Web Master
โครงการปรับปรุงทาสีอาคารเรียน วิทยาลัยการอาชีพตากใบ Web Master
โครงการปรับปรุงทาสีอาคารเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส Web Master
โครงการปรับปรุงทาสีอาคารสำนักงานอธิการบดี Web Master
โครงการปรับปรุงพื้นที่ถมดิน คณะเกษตรศาสตร์ Web Master
โครงการปรับปรุงลานจอดรถบรรทุกและรถบัสสำนักงานอธิการบดี Web Master
โครงการปรับปรุงโรงจอดรถหอพักอาจารย์และเจ้าหน้าที่ Web Master
โครงการปรับปรุงทาสีอาคารเรียนสาขาวิชาสามัญ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส Web Master
โครงการปรับปรุงพื้นที่ถมดินทำลานจอดรถ คณะพยาบาลศาสตร์ Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 17 รายการ Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 14 รายการ Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสาขาพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 15 รายการ Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 18 รายการ ปีงบประมาณ 2560 Web Master
โครงการจัดซื้อดอกไม้งานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2558 Web Master
ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีตกลงราคา Web Master
เอกสารตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปี 2559 Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 166 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 66 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) Web Master
โครงการจ้างเหมารถยกเพื่อยกประกอบและติดตั้งเสาเหล็กรูปพรรณและโครงถักหลังคา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master
โครงการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ Web Master
ขออนุมัติใช้ราคากลาง โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารหอพักนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ Web Master
ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปูกระเบื้องพื้นอาคารคณะศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 5 รายการ Web Master
จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานเครื่องปั่นน้ำยางข้น โครงการจัดตั้งกลุ่มอุตสาหการผลิตยางพาราต้นแบบในจังหวัดนราธิวาส Web Master
จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการยางพารา โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาคณุะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master
โครงการจ้างปูกระเบื้องพื้นอาคารคณะศิลปศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ Web Master
โครงการซื้อวัสดุก่อสร้างในโครงการปูกระเบื้องพื้นอาคารคณะศิลปศาสตร์ และอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ Web Master
จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) Web Master
โครงการปรับปรุงหอพักนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ Web Master
โครงการปรับปรุงหอพักนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ (พื้น) Web Master
โครงการจ้างทำผ้าม่านหอพักนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ Web Master
โครงการปรับปรุงบุหินแกรนิตพร้อมกับชื่อมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศสำหรับหอพักนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ passadu1
โครงการปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ Web Master
โครงการปรับปรุงห้องประชุม 2 สำนักงานอธิการบดี Web Master
โครงการปรับปรุงเพดานห้องประชุมโรงพยาบาล Web Master
โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพตากใบ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน ๑ ห้อง
โครงการซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร อาคารสำนักงานอธิการบดี อาคารเรียนรวม และอาคารคณะวิศกรรมศาสตร์ Web Master
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณสำนักงานอธิการบดีและอนุสาวรีย์ Web Master
จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) Web Master
โครงการจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานสาขาเครื่องกลและสาขาอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master
โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์และจอภาพพร้อมติดตั้ง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู Web Master
โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ Web Master
โครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP)ปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนศิริธรรมวิทยา Web Master
โครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP)ปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนสมานมิตรวิทยา Web Master
โครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP)ปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนประทีปวิทยา Web Master
โครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP)ปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา Web Master
โครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP)ปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนอิสลามบูรพา Web Master
โครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP)ปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนนะห์ฎอตุลสูบาน Web Master
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้า (ยกระดับ) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master
โครงการจัดทำป้ายสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส โดยวิธีตกลงราคา Web Master
โครงการจัดทำกระดานไวท์บอร์ด โดยวิธีตกลงราคา Web Master
จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาห้องเรียนเพื่อจัดการศึกษาชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีพิเศษ Web Master
โครงการจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ตรวจการณ์) Web Master
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโรงผลิตยางแผ่น (โครงการจัดตั้งกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราต้นแบบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส) Web Master
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 Web Master
โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมมาณ 2559 Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ปีงบประมาณ 2559 Web Master
โครงการก่อสร้างอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559 Web Master
โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559 Web Master
โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ปีงบประมาณ 2559 Web Master
โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559 Web Master
โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559 Web Master
โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2559 Web Master
โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559 Web Master
โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559 Web Master
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ (สผ.337) Web Master
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าเเละวิทยุ จำนวน 23 รายการ วััสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ Web Master
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี จำนวน 13 รายการ (สผ.301) (ครั้งที่ 2) Web Master
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี จำนวน 13 รายการ (สผ.301) Web Master
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ประจำโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (งบกลาง) ปีงบประมาณ 2558 Web Master