เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

เนื้อหา

ฐานข้อมูลวิจัย

ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นหาข้อมูลได้ จากฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆเหล่านี้ สำหรับวิธีการใช้งานฐานข้อมูลในแต่ละฐานนั้น ส่วนรายละเอียดโดยย่อของแต่ละฐานข้อมูลนั้น มีดังต่อไปนี้คือ

1. ฐานข้อมูล Academic Serch Premier **ฐานข้อมูลนี้สามารถใช้ภายนอกมหาวิทยาลัยได้
ฐานข้อมูลสหสาขาวิชานี้มีวารสารข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500 รายการ รวมทั้งข้อมูลฉบับเต็มซึ่่งได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมากกว่า 4,600 ชื่อ มีไฟล์ข้อมูลย้อนหลังแบบ PDF ย้อนกลับไปปี ค.ศ. 1978 หรือก่อนหน้านั้นสำหรับวารสารมากกว่า 100 รายการ และรายการอ้างอิงที่สืบค้นได้มากกว่า 1,000

2. ฐานข้อมูล Education Research Complete **ฐานข้อมูลนี้สามารถใช้ภายนอก
เป็นแหล่งทรัพยากรออนไลน์ที่น่าเชื่อถือสำหรับงานวิจัยด้านการศึกษา โดยครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาระดับที่สูงขึ้น และความชำนาญพิเศษทางการศึกษาทั้งหมด เช่น การศึกษาแบบพหุภาษา สุขศึกษา และการทดสอบ EducationResearch Complete ให้บริการดัชนีและสาระสังเขปของวารสารกว่า 2,100 รายการ ตลอดจนวารสารฉบับเต็มกว่า 1,200 รายการ และรวมไปถึงหนังสือและบทความเฉพาะเรื่องอีกเกือบ 500 รายการ

3. ฐานข้อมูล Computers&Applied SciencesComplete **ฐานข้อมูลนี้สามารถใช้ภายนอกมหาวิทยาลัยได้
ครอบคลุมขอบเขตการวิจัยและการพัฒนาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ CASC มีการจัดดัชนีและสาระสังเขปของวารสารเชิงวิชาการ สิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพ และแหล่งอ้างอิงอื่นๆ จากรายการทรัพยากรอันหลากหลายมากกว่า 2,000 รายการ นอกจากนี้ ยังให้บริการข้อมูลฉบับเต็มของวารสารอีกกว่า 950 ฉบับ

4. ฐานข้อมูล EMERALD Management E-Journal 
เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาทางวิชาการด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชี ระบบอัตโนมัติขั้นสูง กฏหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การศึกษา การผลิตและการบรรจุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทและนวัตกรรม การดูแลสุขภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ อุตสาหกรรมการจัดการภาครัฐ การจัดการข้อมูงข่าวสารและความรู้ ธุรกิจระหว่างประเทศ การเรียนรู้และการพัฒนาการ บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศ วิทยาศาสตร์การจัดการ การจัดการคุณภาพ การตลาด วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม การปฏิบัติการและการจัดการการขนส่งสินค้า การจัดองค์กร การจัดการและประเมินผล การเมืองและนโยบาย อสังหาริมทรัพย์ สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มีดรรชนี หรือ สาระสังเขปบทความวารสาร และเอกสารฉบับเต็ม บทความวารสาร (FullText) จำนวน 175 ชื่อ

5. ฐานข้อมูล ERIC
สืบค้นฐานข้อมูล ERIC ผ่านทาง EBSCO Host ครอบคลุม full-text ของ ERIC Digests 2,200+ รายการ และบทคัดย่อจากวารสารทางการศึกษาและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 980+ ชื่อ (บางบทความให้ full-text ด้วย

6. ฐานข้อมูล ACM Digital Library
เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM(Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985- ปัจจุบัน

7. ฐานข้อมูล ProQuest Dissertation&Thesis (PQDT) 
ฐานข้อมูลบรรณานุกรม และบทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศต่างๆ ทั่วโลก กว่า 1,000 แห่ง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1861 - เป็นต้นมา ปัจจุบันมีข้อมูลมากกว่า 2 ล้านรายการ (วิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปี 1997 ขึ้นไป ให้ download 24-page previewฟรี)

8. ฐานข้อมูล H.W. Wilson 
ฐานข้อมูลบทความวารสารของบริษัท H.W. Wilson Company ครอบคลุมสารสนเทศทุกสาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี ชีววิทยาและการเกษตร ศิลปะ ธุรกิจ การศึกษา มนุษยศาสตร์ กฎหมาย บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ เช่น เคมี

9. ฐานข้อมูล NetLibrary
เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีจำนวนถึง 5,962 เล่ม ยกตัวอย่างเช่น หนังสืออ้างอิง เอกสารวิชาการ หนังสือเพื่อการค้าขาย และ NetLibraryงานที่ไม่มีลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของ OCLC Online ComputerLibrary Center, Inc

10. ฐานข้อมูล SpringerLink
วารสารออนไลน์จำนวน 500+ ชื่อ ของสำนักพิมพ์ Springer-Verlag ครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม กฎหมาย และเศรษฐศาสตร์ เรียกดูบทความวารสารฉบับเต็ม ได้ตั้งแต่ปี 1995-ปัจจุบัน และในปี 2004 นี้ ได้เพิ่มการบอกรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Lecture Notes in Computer Science ซึ่งมีจำนวน 345 volumes ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี

11. ฐานข้อมูล Web Of Science
เป็นชุดฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปจากวารสารไม่น้อยกว่า 8,500 ชื่อ มีข้อมูล ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านระเบียน ครอบคลุมสาขาวิชาหลัก คือ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ ประกอบด้วยฐานข้อมูลย่อย 3 ฐานข้อมูล คือ Science Citation Index Expanded Social Sciences Citation Indexและ Arts&Humanities Citation Index สามารถสืบค้นข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001จนถึงปัจจุบัน