เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

เนื้อหา

กองทุนพนักงาน

คำสั่งฯ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
คำสั่งฯ เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารทางการเงินกองทุนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย กองทุนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2558
แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกกองทุนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
บบฟอร์มใบลาออกจากสมาชิกกองทุนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สรุปจำนวนสมาชิกกองทุนในสถาบันอุดมศึกษา
แผ่นพับแสดงรายละเอียดสรุปเรื่องย่อกองทุนพนักงานฯ
หนังสือการเปิดรับสมัครสมชิกกองทุนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2562