เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

เอกสารเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

- ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำกัด พ.ศ. 2555
- ข้อบังคับประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำกัด  พ.ศ. 2559
  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
- ระเบียสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำกัด ว่าด้วย หุ้น พ.ศ. 2555
- ระเบียสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำกัด ว่าด้วย การรับจ่ายเเละเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2555
- ระเบียสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำกัด ว่าด้วย การรับฝากเงินประจำ พ.ศ. 2555
- ระเบียสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2558
- ระเบียสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก พ.ศ. 2556
- ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
- แบบฟอร์มคำขอกู้เงินกู้สามัญ
- ตัวอย่างการขอกู้เงินสามัญ
- หลักฐานในการกู้เงินสามัญ
- หลักฐานในการกู้เงินฉุกเฉิน
- คำขอกู้เงินเเละสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
- เเบบหนังสือเเสดงความจำนงซื้อหุ้นเพิ่ม/ลดหุ้น