เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ประกาศฯ มาตรการ กลไก และระบบการให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินการของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่าวนร่วม  ภายนอก
โครงการสำรวจโจทย์วิจัยจากท้องถิ่นเพื่อขอทุนสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2562
การลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การพัฒนาด้านการวิจัยและส่งเสริมการเกษตร

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่าวนร่วม  ภายใน
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งเบิกและเร่งรัดติดตามการเบิกจ่าย
โครงการทบทวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
ประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์