เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

คำนำ
บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
บทที่ 2 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
บทที่ 3 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
บทที่ 4 ตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร
บทที่ 5 ตัวบ่งชี้ ระดับคณะวิชา
บทที่ 6 ตัวบ่งชี้ ระดับสถาบัน
บทที่ 7 เกณฑ์สภาการพยาบาล
บทที่ 8 แนวทางการวิเคราะห์
ปก
ภาคผนวก
ภาคผนวก 2 นโยบายด้านประกันคุณภาพการศึกษา
ภาคผนวก 3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ปี กศษ.57
ภาคผนวก 4 ปฏิทินดำเนินงานประกัน ปีการศึกษา 2557 ระดับอุดมศึกษา
ภาคผนวก 5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือฯ
สารบัญ