เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ขอแสดงความยินดีกับที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ นายชารีฟ ภควันต์ ที่ได้เป็นประธานบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

13122560 1ขอแสดงความยินดีกับที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
นายชารีฟ ภควันต์ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์

ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานสภาเด็กเเละเยาวชนจังหวัดนราธิวาส
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิการยน 2560
โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์