เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก งานก่อสร้างรั้วลวดหนาม งานก่อสร้างป้ายหน้าวิทยาลัยพร้อมประตูทางเข้า และงานเทลานคอนกรีตพร้อมเสาธง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มห

ขอบเขตงาน งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ว.เกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส
ราคากลาง งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ว.เกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส   
ประกาศผู้ชนะ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ว.เกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส