เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง

กฎกระทรวง-7-ฉบับ
การแก้ไขงวดงานงวดเงินในระบบe-GP
การแก้ไขรหัสงบประมาณ ใน e-GP
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กฎกระทรวง)
คู่มือ e-market RFQ สำหรับหน่วยงานของรัฐ
คู่มือ e-market Thai Auction สำหรับหน่วยงานของรัฐ
คู่มือe-Bidding สำหรับหน่วยงานของรัฐ
คู่มือการ-reset-password
คู่มือการค้นหารหัส-UNSPSC
คู่มือการค้นหารหัสหน่วยงานภาครัฐและรหัสหน่วยจัดซื้อย่อย
คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจ้าง-ปรับปรุงใหม่
คู่มือการดำเนินงานตามข้อตกลงคุณธรรม
คู่มือขั้นตอนจัดทำร่างสัญญา-บริหารสัญญา
คู่มือลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐ
คู่มือวิธีคัดเลือก
คู่มือวิธีเฉพาะเจาะจง
จำแนกประเภทรายจ่าย
สรุประเบียบ60
สรุปสาระสำคัญพรบ.60
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร