เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยเจตจำนงสุจริต ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยเจตจำนงสุจริต ของเจ้าหน้าที่งานพัสดุกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
1. คำรับรองระหว่างผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัสดุกับอธิการบดี(คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารคำรับรองฯ)
2. คำรับรองระหว่างเจ้าหน้าที่พัสดุกับหัวหน้างานพัสดุ
   - นางสาวราวรรณ สุนาโพธิ์ (คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารคำรับรองฯ)
   - นางสุภาพร แสงอรุณ (คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารคำรับรองฯ)
   - นางสาวทัศนีย์ เทพคุณ (คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารคำรับรองฯ)
   - นางสุนันท์ ทองคุปต์ (คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารคำรับรองฯ)
   - นางสุนา ทองคำ (คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารคำรับรองฯ)
   - นายแฉล้ม ประทุม (คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารคำรับรองฯ)
   - นายภาณุพล พลาศัย (คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารคำรับรองฯ)