เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาพื้นฐานช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 32 รายการ (ครั้งที่ 2)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด TOR
คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศเชิญชวนฯ
คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดรายงานขอซื้อขอจ้าง
คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดเงื่อนไขประกาศ
คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สาขาพื้นฐานช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศผู้ชนะฯ