เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสาขาพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 15 รายการ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด TOR
คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดราคากลาง
คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศเงื่อนไข
คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ
คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศคุณสมบัติ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาครุภัณฑ์ สาขาพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศผู้ชนะเสนอราคา