เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 166 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกเพื่อดาวน์โหลด TOR_1

คลิกเพื่อดาวน์โหลด TOR_2

คลิกเพื่อดาวน์โหลด TOR_3

คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศราคากลาง

คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศเงื่อนไข

คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  จำนวน  166  รายการ  โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศผู้ชนะ)