เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 66 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด TOR_1

คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด TOR_2

คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศราคากลาง

คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดเงื่อนไข

คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ

ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 66 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดผู้ชนะโครงการฯ