เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

โครงการจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ตรวจการณ์)

ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
เรื่อง เชิญชวนยื่นข้อเสนอการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ตรวจการณ์) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีพิเศษ 
คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด

เงื่อนไขการซื้อโดยวิธีพิเศษ
คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด

ขอบเขตของงาน การประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีงบประมาณ 2559
คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด