เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ปีงบประมาณ 2559

** ร่างเอกสารประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และร่างปริมาณและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ความเห็น ข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 1 ระว่างวันที่ 18 - 21 สิงหาคม 2558
(คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ร่าง TOR_1)
(คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ร่าง TOR_2)
(คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร Spec)
(คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ร่างเอกสารประกวดราคา)

** ร่างเอกสารประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และร่างปริมาณและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ความเห็น ข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2 ระว่างวันที่ 24 - 27 สิงหาคม 2558
(คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ร่าง TOR)
(คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร Spec)
(คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ร่างเอกสารประกวดราคา)

**ประกาศขายแบบประกวดราคาครุภัณฑ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ปีงบประมาณ 2559**
(คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียด)