เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ประจำโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (งบกลาง) ปีงบประมาณ 2558

- ประกาศขอบเขตและปริมาณของงาน (TOR) เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2558 - 6 พฤษภาคม 2558
คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด TOR
คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด Spec

- ประกาศขอบเขตและปริมาณของงาน (TOR) เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 - 11 พฤษภาคม 2558
คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด TOR
คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด Spec

- ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์
คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด TOR
คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด Spec
คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศประกวดราคา
ลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบท้ายประกาศประกวดราคา