เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาแผนงานพื้นฐาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 24 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- TOR โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาแผนงานพื้นฐาน

- ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาแผนงานพื้นฐาน

- ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา