เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาแผนงานยุทธศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 44 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- TOR โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาแผนงานยุทธศาสตร์

- ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาแผนงานยุทธศาสตร์

- ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

- ขออนุญาติแก้ไขร่างขอบเขตงาน (TOR)

- ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

- ร่างประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 2

- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา