เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2562

- คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศแผนเผยแพร่
- คลิกเพื่อดาวน์โหลด TOR
- คลิกเพื่อดาวน์โหลดราคากลาง

(โดยรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ผู้เสนอความคิดเห็นสามารถเสนอความคิดเห็นได้ที่ www.Store @pnu.ac.th โดยแสดงชื่อ - สกุล และที่อยู่)