เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (งานก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก คณะวิทยาการจัดการ และลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก คณะวิศวกรรมศาสตร์ เขตศูนย์ราชการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ขอบเขตงาน งานก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิศวกรรมศาสตร์
ราคากลาง งานก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ประกาศผู้ชนะ งานก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิศวกรรมศาสตร์