เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการสร้างเว็บไซต์หน่วยงาน

ด้วย งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร จะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยในการสร้างเว็บไซต์หน่วยงาน ระหว่างวันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์วิทยบริการ (เขตโคกเขือ) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นั้น 

ในการนี้ งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร จึงใคร่ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยท่านสามารถลงทะเบียนแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ หรือแจ้งผ่านงานสารสนเทศเพื่อการบริหารโดยตรง ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) มาด้วยตนเอง หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงาน 1135 หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.