เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน

1. มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และมอบหมายให้จัดทำแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (5.1-2-1)

 2. มหาวิทยาลัยได้มีการติดตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (5.1-2-2) ,(5.1-2-3)

 

3. มหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย 1. เงินงบประมาณ 2. เงินนอกงบประมาณ 3. งบกลาง 4. ค่าเสื่อมราคา และมีผลผลิตทั้งหมด 9 ผลผลิต 1.ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ 3. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 4. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 5. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์ 6. ผลงานการบริการวิชาการ 7.ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 8. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 9. โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพอเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้  ตามหลักเกณฑ์และรูปแบบตามกรมบัญชีกลางกำหนด และได้เสนอให้กรมบัญชีกลางทราบ โดยมีผู้มีอำนาจเห็นชอบในรายงาน

 

(5.1-2-4)  , (5.1-2-5) , (5.1-2-6) ,(5.1-2-7)

 

 

 

 

4

. มีการจัดทำรายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ 2556  กับปีงบประมาณ 2557

 

 

 

(5.1-2-8)

 

 

 5. มีการจัดทำรายงานการจัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และการจัดการเรียนการสอน (5.1-2-9)