เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

แผนขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

แผนผังแผนขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยใช้กลไกการศึกษา


การปฏิบัติการปี 2561
        รายงานผลการปฏิบัติตามผนฯ ขัยเคลื่อนฯสุจริต 2561 รอบ 6 เดือน
        รายงานปารฏิบัติตามแผนฯ เแผนขับเคลืี่่ื่อนฯ สุจริต ปีงบ  รอบ 12 เดือน
        แผนปฏิบัติราชการด้วยเจตจำนงสุจริต 2561
        รายงานผลการปฏิบัติตามแผน ฯ ขับเคลื่อนเจตจำนงสุริคต  ปี 2561

การปฏิบัติการปี 2562
         แผนปราบปรามทุจริต 2562
         รายงานผลการปฏิบัติตามแผน  ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2562


กรอบแนวทางการกำกับติดตามให้เป็นไปตามแผนขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ 
          คำส่ั่ง กรรมการดำเนินการตามแผนทุจริต
         คำสั่ง คณะกรรมการกำกับติดตามการปฏิบัติราชการด้วยเจตจำนงสุจริต
         กรอบแนวทางการกำกับติดตาม