เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Download 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน) Download

รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบ 6 เดือน) Download 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ Download