เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

           แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยานราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ในปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นเครื่องมือในการผลักดันให้การดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ บรรลุเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Download

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติราชการประจำปีตามแผนมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบไตรมาสที่ 1 - 2) Download

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ Download