เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

           แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยานราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ในปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นเครื่องมือในการผลักดันให้การดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ บรรลุเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Download 
แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Download

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบ 6 เดือน) Download 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบ 6 เดือน) 
Download

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ Download 
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
Download 
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ Download